Документа школе

Годишњи план рада школе за школску 2021-2022.год.

Извештај о раду директора школе за школску 2020-2021.-год.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2020-2021.год.

Извештај о реализованој посети Прихватилишту за децу и младе

Извештај о примопредаји поклон бојанки „ Наша Србија“ ученицима првог разреда

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020-2021-год.

ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Годишњи план рада школе за школску 2019-2020.год.

Извештај о раду директора школе за школску 2019-2020-год.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2019-2020.год.

Извештај о полугодишњем раду директора за школску 2019-2020.год.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019.

40 часовно радно време

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2018-2019.год.

Закон о основама система образовања и васпитања

Водич за образовање без дискриминације-Протокол о превенцији и поступању у случају дискриминације

Правилник - дискриминација

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика

Стандарди компетенција за професију наставника

Правилник о стручно- педагошком надзору

Протокол за посматрање часа

Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план,његову примену и вредновање

Правилник о додатној образовној,здравственој и социјалној подршци детету и ученику

Приручник за планирање и писање ИОП-а

Приручник за рад са децом са сметњама у развоју

Обрасци ИОП

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

Врсте подршке у образовању

Ко има право на ИОП - шема

Правилник за ИОП

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник за родитеље - Школа без насиља

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Документ о начину вредновања сталног стручног усавршавања у установи

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правила понашања у основној школи "Свети Сава"

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорност ученика

Правилник о обављању друштвено- корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,части или достојанства личности

Пословник о организацији и раду школског одбора

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду наставничког већа

Правила понашања у школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

Правилник о спровођењу испита

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о раду

Статут школе

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи

 

               
       
web counter script